کد خبر : 240903
تاریخ انتشار : 6 تیر 1397 19:49
تعداد مشاهدات : 213

بازی اعداد زوج وفرد

آموزش ریاضی همراه بازی موجب رشد ذهنی، تقویت قوه ابتکار، تخیل و تفکر تحلیلی، تمرکز فکری و تحکیم نـیروی ارادی دانش آموزان می شود.
بازی های ریاضی، باعث می شوند دانش آموز،ریاضی را در طول زندگی خود دوست داشته باشد و آن را در زندگی به کار ببرد. تدریس در قـالب بـازی های مـورد علاقه کودکان، یکی از بهترین روش های تثبیت و تسریع یادگیری ریاضی است. اگـر آمـوزش از طریق بازی صورت بگیرد، دانش آموزان زودتر مطالب را می فهمند و دیرتر فراموش می کنند . استفاده از بازی در تدریس درس ریاضی هـرچند تـدریس را طـولانی تر می کند، اما یادگیری را عمیق تر ، دلپذیرتر و عملی تر می نماید.

سه بازی آموزش اعداد زوج و فرد:

بازی اول:

در ابـتدا برای آموزش اعداد یک رقمی زوج و فرد از بازی گل یا پوچ استفاده می شود. به این ترتیب که ابـتدا یـکی از دانش آموزان انتخاب می شود. سپس از دانش آموزان سؤال می شود: آیا با یک نفر مـی شود بـازی گل یا پوچ را انجام داد؟ جواب می دهند: نه. یـک دانـش آموز دیـگر انتخاب می شود و سؤال دوباره تکرار می شود . در ایـن مـرحله، جواب می دهند : بله . به همین ترتیب، تا ده دانش آموز انتخاب می شوند و سؤال تکرار مـی شود. یـکی از دانش آموزان یا معلم توضیح مـی دهد کـه چون بـا یـک نـفر نمی شود گل یا پوچ بازی کرد ، پس «1» عـدد فرد است و چون با دو نفر می شود بازی را انجام داد پس «2» عدد زوج است و به هـمین تـرتیب، تا عدد 10 توضیح ادامه دارد. 

بازی دوم:

برای آمـوزش زوج یا فرد بودن اعـداد دو رقـمی و برای تثبیت مطالب قبلی، بـه ایـن روش عمل می شود که دانش آموزان ابتدا با عددها اسم گذاری می شوند (اعداد زوج و فرد یک رقـمی و دو رقـمی.) سپس دانش آموزان به صف مـی ایستند . بـه ایـن صورت بازی شـروع مـی شود؛ معلم می گوید: آن هایی کـه یـکان زوج دارند، یک قدم به جلو بیایند؛ آن هایی که هر دو رقم فرد دارند، دور حیاط بـگردند و سـر جایشان برگردند ، و… . به این ترتیب، تـمامی دانـش آموزان با تـوجه بـه عـددها انتخاب می شوند و دانش آموزانی کـه زودتر به خط پایان برسند ، برنده اند .

بازی سوم:

تعدادی دانش آموز را به جلوی کلاس آورده از دانش آموزان دیگر خواسته می شود که بگویند چند دانش آموز جلوی کلاس آمده مثلاً عدد ۵.سپس دانش آموزان دو به دو دوست می شوند و یک نفر تنها می ماند معلم می گوید این عدد فرد است یکی باقی می ماند و دوست نمی تواند پیدا کند. به همین ترتیب چند عدد فرد می سازند. و عدد زوج هم به همین ترتیب اما دیگر در عدد زوج کسی باقی نمی ماند و عدد زوج را معرفی میشود . در ادامه از دانش آموزان خواسته می شود با انگشتان دست عددی را بیاورند مثلاً ۸ و دو تا دو تا با هم دوست شوند عدد زوج است چون انگشتی باقی نمی ماند و همه دو به دو با هم دوست شدند. بعد از چند تمرین که با انگشتان و یا روی تابلو انجام دادند بعد از آن ها خواسته می شود عدد ۳۶ را بگویند که عدد زوج است یا فرد؟معلم از دانش اموزان خود می خواهد که به یکان این عدد توجه کنند. عدد ۶ است اکنون با انگشتان خود می توانند عدد ۶ را بیاورند و دو به دو دوست کنند و بگویند این عدد زوج است یا فرد. در این لحظه معلم می گوید:" هر موقع عدد یا یکان عددی ۰-۲-۴-۶-۸ باشد عدد زوج است و هر گاه عدد یا یکان عددی ۱-۳-۵-۷-۹ باشد عدد فرد است."

 

منابع:

فرزند پورتال، آموزش


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
آثار نمایشگاه
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
25800
تعداد افراد آنلاین
25800
تعداد اعضای گروه
25800
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12